เอกสารเผยแพร่

ปีการศึกษา 2556

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 (18 มีนาคม 2557)

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 (25 มีนาคม 2557)

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 (10 เมษายน 2557)

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 (10 เมษายน 2557)

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5 (29 เมษายน 2557)

เอกสารเผยแพร่ การจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามหลัก Monozukuri

ปีการศึกษา 2555

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามหลัก Monozukuri ครั้งที่ 4

ปีการศึกษา 2554

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามหลัก Monozukuri ครั้งที่ 3

ปีการศึกษา 2553

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามหลัก Monozukuri ครั้งที่ 2