เอกสารเผยแพร่ “การจัดการเรียนการสอนตามหลัก Monozukuri” ปีการศึกษา 2556

ในปีการศึกษา 2556 สถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการเรียนการสอนตามหลัก Monodzukuri” เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ณ ห้อง A601 อาคาร A โดยได้มีการสรุปเนื้ิอหาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  รวมถึงกรณีศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนไว้ใน เอกสารเผยแพร่ “การจัดการเรียนการสอนตามหลัก Monozukuri